UZBEKISTAN STAMPS

E-mail:  stamps@neofila.com www.neofila.com  HOME PAGE
NEOFILA # Pic UZBEKISTAN MINT STAMPS DMY MICHEL # SCOTT # EUR Note
    1992          
UZB-   1   Princess Nadira. 1v: 20k 07.05.92 1 1    
UZB-   2   Fauna (Butterfly). 1v: 1.oo 10.08.92 2 2 0.14  
UZB-   3   Anniversary of Independence (Flag). 1v: 1.oo 25.08.92 3 3 0.14  
UZB-   4   Medrese in Khiva (Monastery). 1v: 0.50 20.10.92 4 4 0.14  
UZB-   5   Folk Art (Water Jar). 1v: 0.50 20.11.92 6 6 0.14  
UZB-   6   Samarkand. 1v: 10.00 28.10.92 5 5    
    1993          
UZB-   7-14M   Fauna. 7v+S/S,1.o,2.o,2.o,3.o,5.o,10.o,15.o,+20.o 12.03.93 7-13+BL1(14) 7-14 1.75  
UZB-  15-17   Ovpt 3v: 8-blue, 20-blk, 30-grn on USSR 4,4,3k 10.05.93 15-16,27v 16,27,28   N/A
UZB-  17*   Ovpt  30-grn on USSR 3k '1976 10.05.93 27v 28 0.50  
UZB-  18-27   Ovpt 10v:15.00 on USSR 2,2,3,4,4,5,6,7,10,15k 01.06.93 17-26 17-26    
UZB-  18*   Ovpt  15.00 in blue on USSR 2k 1976 01.06.93 17 17 1.00  
UZB-  19*   Ovpt  15.00 in blue on USSR 2k 1991 01.06.93 18 18 1.00  
UZB-  19a   Ovpt 1v: 15.00 on USSR 2k-brown (imperf) 01.06.93 18 B 18 Imp 1.96  
UZB-  20*   Ovpt  15.00 in red on USSR 3k 1988 01.06.93 19 19 1.25  
UZB-  20X*   Ovpt  15.00 in blue on USSR 3k 1988 01.06.93 19 var 19 I 1.25  
UZB-  20Xa*   Ovpt  15.00 in blue on USSR 3k 1976 01.06.93     1.25  
UZB-  21a   Ovpt  15.00 in blue on USSR 4k-1976-chalk paper 01.06.93 20v 21 var 2.38  
UZB-  21*   Ovpt  15.00 in blue on USSR 4k-1976-normal p. 01.06.93 20 20 1.25  
UZB-  23*   Ovpt  15.00 in blue on USSR 5k 1988 01.06.93 22 22 1.00  
UZB-  24*   Ovpt  15.00 in red on USSR 6k 1976 01.06.93 23 23 1.00  
UZB-  26*   Ovpt  15.00 in blue on USSR 10k 1988 01.06.93 25 25 1.00  
UZB-  27*   Ovpt  15.00 in red on USSR 15k 1988 01.06.93 26 26 1.00  
UZB-  29a-29b   Ovpt 2v: 100-red, 500-blue on USSR 1k-green 01.06.93 28-29 28A-29    
UZB-  29c   Ovpt 1v: 2.00 (blue) on  USSR 1k (Rider) 23.08.93 34 15    
UZB-  30-33   Defin. (Flag, COA). 4v: 8.oo,15.oo,50.oo,100.oo 10.07.93 30-33 30-34 2.10  
UZB-  34-40M   Flowers. 6v+S/S: 20,20,25,25,30,30, +50.00 10.09.93 35-40+BL2 38-44    
UZB-  40M*   Flowers. S/S: 50.00 10.09.93 BL2 44 0.60  
    1994          
UZB-  41M   Tennis. S/S: 500 sum-coupons 03.06.94 BL3 (42) 56    
UZB-  42   Definitive (COA). 1v: 75 sum - brown 12.07.94 43 46 0.14  
UZB-  43z   Mosque (Bakhouddin).1v: 100 sum-cp +label 01.08.94 44 Zf 55 0.26  
UZB-  44   Amir Temur Monument. 1v: 20t 01.09.94 45 52    
UZB-  45-49M   Astr. Ulugh Beg.4v+S/S:30,35,40,45-w/o lbl;+60 10.10.94 46-9+BL4(50) 57-61    
UZB-  49M*   Astronomer Ulugh Beg. S/S: 60T 10.10.94 BL4 (50) 61 0.60  
    1995          
UZB-  50-55   Ovpt 6v: 2-00 on 1k, 3k, 200 on 2k, 4k, 5k, 15k 15.01.95 51-56 61A-F    
UZB-  56   Ovpt 200 on 2k imperf 15.01.95 53B 61C imp    
UZB-  59-61   Def.(COA). 3v:1.00-grn-small,3.00-red,6.00-blue  3.-4.95 57-59 45,48,49    
UZB-  59*   Def.(COA). 1v: 1.00 -green, small  3.-4.95 57- 45 0.40  
UZB-  62M   50th Anniversary of  Victory. S/S: 20 sum 08.05.95 BL5 (60) 62    
UZB-  63-66   WWF (Markhor). 4v: 6,10,10,15 sum 15.08.95 61-64 64-67    
UZB-  67   Tennis (Tashkent '95). 1v: 10 sum 25.08.95 70 68    
UZB-  68-72M   Silk Way (Mosques). 4v+S/S: 6,10,10,15,+20 28.08.95 71-74+BL6 70-74    
UZB-  73-77   Folk Tales. 5v: 6+label, 10, 10, 10, 15 sum 24.08.95 65-69 75-79    
UZB-  78M   UPU (Map). S/S: 20 sum 15.10.95 BL7 (76) 63 0.96  
UZB-  79-86M   Butterflies. 7v+S/S: 6,10,10,10,10,10,15,+20 04.10.95 85-91+BL9 80-87    
UZB-  86M*   Butterflies. S/S: 20.oo 04.10.95 BL9 87 2.80  
UZB-  87-94M   Airplanes. 7v+S/S: 6,10,10,10,10,10,15,+20 04.10.95 77-83+BL8 88-95    
UZB-  95-102M   Tashkent Zoo. 7v+S/S: 6, 10 x5, 15, +20 30.11.95 94-100+BL10 96-103    
UZB- 103   Epos (Poet K.Behzod 1455-1537). 1v: 15.oo 10.10.95 93 112 1.26  
    1996          
UZB- 104-11M   Fauna (Goats). 7v+S/S: 10,15 x5,20, +25 16.02.96 107-13+BL11 104-11    
UZB- 111M*   Fauna (Goats). S/S: 25 16.02.96 BL11 111 1.60  
UZB- 112-14   Defin. 1995. 3v: 2sum-grn, 3sum-red, 6sum-red 4-.-5.96 103-105- 47,8'96,9'96   N/A
UZB- 115/19M   Save Aral Sea (Fauna).S/S of 5v:15,15,20,20,25 15.05.96 BL12 (115-9) 113    
UZB- 120-23   SOGames Atlanta '96. 4v: 6, 10, 15, 20 sum 23.06.96 120-23 114-17    
UZB- 124M   Amir Temur-660. S/S: 20.oo (1336-1404 -error) 09.08.96 BL13 I (124I) 118a 2.80  
UZB- 124N   Amir Temur-660. S/S: 20.oo (1336-1405) 07.10.96 BL13 II 118    
UZB- 125M   Independence - 5th Ann. S/S: 20 oo 27.08.96 BL14 (125) 119    
UZB- 126   Tennis Cup Toshkent-1996. 1v: 12.oo 02.09.96 126 121 3.50  
UZB- 127   Politician Faizulla Khodjaev. 1v: 15.oo 18.09.96 127 122 3.50  
UZB- 128   Writer Abdurauf Fitrat 1886-1996. 1v: 15.oo 14.10.96 128 123    
    1997          
UZB- 129-36M   Space Phantasy. 7v+S/S: 9, 15 x5, 25, +30 17.03.97 129-35+BL15 124-31 8.80  
UZB- 137-44M   Tales. 7v+S/S:15 x2, 20 x2, 25 x2, 30; +35 18.04.97 137-43+BL16 132-39    
UZB- 145-49M   Panthera. 4v+S/S: 9,15,15,25,+30 28.05.97 145-48+BL17 141-45    
UZB- 150   A.Sulaymon Shulpon-100. 1v: 6.oo 20.06.97 150 140 1.05  
UZB- 151-56M   Silk Way (Arch.) 4v+2 S/S: 15,15,15,15,+30,30 07.10.97 157-60+2BL 146-51    
UZB- 157-59   Tennis. 3v x 6.oo 25.08.97 151-53 155-57 4.20  
UZB- 160   Definitive 1995. 1 sum - green, small ??.??.97 102 45 '97 5.30  
UZB- 161   Definitive 1995. 15 sum - sky, large ??.??.97 -106 49A    
UZB- 162/64z   UZ-DAEWOO Auto. Block of 3v:9,12,15 +label 19.09.97 154-56 158    
UZB- 165   Definitive 1997. 1v: 6 sum - green, small 30.12.97 163 153 '97   N/A
    1998          
UZB- 166-70   Def.1998. 5v: 3-red,6-grn,12-grn,15-red,45-blue 2-.-4.98 165-69 I 152,3,A,B,4    
UZB- 171   Tennis. 1v: 15.oo 20.08.98 173 159 0.49  
UZB- 172   Music Festival. 1v: 15.oo 15.07.98 172 160 0.49  
UZB- 173   Berdaq (Monument). 1v: 15.oo 18.08.98 174 161    
UZB- 174   Poet K. Behzod (Miniature). 1v: 15.oo 17.08.98 175 162    
UZB- 175   Imom Al-Buxoriy (Angels on Village). 1v:15.oo 26.06.98 171 163    
UZB- 176   Ahmad Al-Farg'oniy (Astronomy). 1v: 15.oo 26.06.98 170 164    
UZB- 177   Definitive 1998. 1v: 2-00 - green, small 16.04.98 164 I 151A    
UZB- 178/86MS   Tales. M/S 9v:8,10,15,15,18,18,20,20,25 27.11.98 176-84 KB 165    
    1999          
UZB- 187   Definitive 1999. 1v: 6 som - green, small 22.03.99 185 168 0.44  
UZB- 188   Definitive 1999. 1v: 6-00 - green, small 19.04.99 166 II 153 '99 0.44  
UZB- 189-95   Trains. 7v: 18,18,28,36,56,56,69 11.05.99 186-92 172-78    
UZB- 196-200M   Horses.1v:18 +M/S of 8:2x28,3x36,3 x69,+S/S:75 25.05.99 193+KB+B20 179-81    
UZB- 201-08M   Tales. M/S of 7v:18x2,28,36,56x2,69+lab, +S/S:75 08.06.99 198-04K+B21 182-83    
UZB- 209-16M   Reptiles.1v:56+S/S of 6v:18x2,28,36,56,69+S/S:75 22.06.99 206+KB+B22 184-85    
UZB- 217   UPU - 125. 1v: 45-00 09.07.99 214 187    
UZB- 218   Historist and Poet M.R.Erniyazbek. 1v: 30-00 21.07.99 215 188    
UZB- 219-26M   Birds. 7v+S/S: 15x2,18x2,36,56x2,60; +75 22.10.99 216-22+BL23 189-96   N/A
UZB- 227-34M   Football. 7v+S/S: 15,18,28x2,36,56,69;+75 08.11.99 224-30+BL24 197-204    
UZB- 235   Definitive 1999. 1v: 3-00 - red, small 11.08.99 165 II 50 '99 0.21  
UZB- 236/43MS   Dinosaurs. M/S of 8v: 28x2, 36x2, 56x2, 69, 75 13.12.99 232-39 KB 205    
    2000          
UZB- 244-50M   Circus. 6v+S/S: 28, 36x2, 56x2, 69, +100 04.01.00 240-5+BL25 206-12    
UZB- 251-57M   Horse Sport. 1v: 69 +S/S of 6v: 36x2, 56x2, 75x2 01.02.00 247+48/53KB 213-14    
UZB- 258   Poet Ajiniyoz Qosiboy. 1v: 28-00 31.03.00 254 215    
UZB- 259-60z   Ancient  Books. 2v, each of 60-00 +label 24.10.00 255-56 Zf 216-17    
UZB- 261-63   Defini. 2000 (COA-blue). 3v: 15-00,17-00,30-00 05.12.00 259-61I 168B,C,169    
UZB- 264z   UNHCR-50 (Refugees). 1v: 125-00 + label 14.12.00 265 Zf 218    
UZB- 265   Definitive 2000 (COA-red). 1v: 45-00 05.12.00 263 I 170A    
    2001          
UZB- 266   Definitive 2000 (COA-green). 1v: 5-00 17.01.01 257 I 167    
UZB- 267-74M   Bats. 7v + S/S: 15,30,45,50,60,90,125, +160 23.02.01 266-72+BL26 219-26    
UZB- 275/79z   Costumes. Strip of 5v:45,50,60,90,125 + label 27.02.01 274-78 Zf 227    
UZB- 280-91   Def.12v:10*,15,17,20,25,30,33,40*,50,60*,60,100 2-.-4.01 258I-..287I 168a,0,1,228-    
UZB- 292/96z   A.Navoiy Tales. Strip of 5v:60,70,85,90,125+labl 11.04.01 288-92 238    
UZB- 297M   Independence-10y. S/S: 175.00 20.06.01 BL28 (294) 242    
UZB- 298M   UNESCO (Termez-2500). S/S: 175.00 20.06.01 BL27 (293) 241    
UZB- 299   Avesto-2700. 1v: 160.oo 20.06.01 296 240 1.40  
UZB- 300   Ecology. 1v: 100.oo 20.06.01 297 239    
UZB- 301-02   Definitive 2001. 2v: 40.00-red, 45.00-red 22.06.01 262II-63II 170,170Aa    
UZB- 303M   Communication (RSS). S/S: 175-00 20.06.01 BL29 (295) 243    
UZB- 304   CIS - 10y. 1v: 60-00 08.11.01 431 318 0.84  
UZB- 305/06z   Painter U.Transykbaev. Strip of 2v: 100,125 +labl 08.11.01 432-33 319    
UZB- 307-439M   Independence-10. 131v + 2 S/S 24.08.01 298-430B30-1 244-317    
    2002          
UZB- 440-46*   Flowers. 7v: 45,50,60,70,85,90,145 10.05.02 434-40 320-25 3.20  
UZB- 440-47M   Flowers. 7v +S/S: 45,50,60,70,85,90,145,+175 10.05.02 434-40+BL32 320-26    
UZB- 448/56MS   Prehist. Man. M/S of 9v:40,45,50,60,70,85,90,.. 10.05.02 442-50 KB 328    
UZB- 457   Protect the Ozone Layer. 1v: 40-00 07.06.02 451 329    
UZB- 458M   Shahrisabz 2700. S/S: 30-00 14.06.02 BL33 (452) 330    
UZB- 459-66M   Horse Sport.7v+S/S.45,50,60,70,85,90,145,+175 26.07.02 453-59+BL34 331-38    
UZB- 467/72   Old Coins. Block of 6v: 30,45,60,90,125,160 01.08.02 461-66 339    
UZB- 473   Nukus -70. 1v: 100-00 02.10.02 475 340 0.84  
UZB- 474-81M   Flowers. 7v +S/S. 15,30,45,50,60,90,125,+160 02.10.02 467-73+BL35 341-48    
    2003          
UZB- 482   Gafur Gulom 1903-1966. 1v: 1000-00 22.04.03 519 349    
UZB- 483-84   Defin. 2003 (COA). 2v: 30-00-green,100-00-red 26.05.03 520,287II 232A,237    
UZB- 485-88   Birds. 4v: 100, 100, 125, 125 17.09.03 523-26 374-77    
UZB- 489   Singer Joraxon Sultanov. 1v: 500 08.07.03 -522 -373    
UZB- 490   Film Director Komil Yormatov. 1v: 125 08.07.03 521- 372- 0.88  
UZB- 491-533   European Bank. 43 stamps 22.04.03 476-518 350-371    
UZB- 534-40 Pic Headdress. 7v: 3x100, 2x125, 2x155 15.10.03 527-33 378-84    
UZB- 541/42 Pic Painting (Joint Kazakhstan). Pair of 2v x 970 27.11.03 534-35 385    
UZB- 543z Pic Abdukholiq Gijduvoniy-900. 1v: 125.00 + label 28.11.03 536 Zf 386    
    2004          
UZB- 544-47 Pic Definitives 2004 (COA-green). 4v: 5, 10, 30, 60 6-.-8.04 257,537-8,20 ?,168Ad,?,?    
UZB- 548M Pic SOG Athens 2004. S/S: 205-00 11.06.04 BL36 (539) 387    
UZB- 549-55 Pic Grapes. 7v: 60,100,100,125,125,155,210 04.10.04 540-46 390-96    
UZB- 556-62 Pic Adornment. 7v: 60,100,100,125,125,155,210 11.10.04 549-55 397-403    
UZB- 563-64 Pic Persons: M.Uzokov, A.Kadyri. 2v: 100, 125 11.10.04 547-48 388-89    
UZB- 565z Pic Geological Reserve Kitab. 1v: 100 + label 01.12.04 556 Zf 404   N/A
    2005          
UZB- 566-67 Pic Definitives 2005 (COA-green). 2v: 5-00, 30-00 23.03.05 257IV,520III      
UZB- 568-69 Pic Defin. 2005 (COA). 2v: 60.00-grn, 125-00-blue 15.04.05 538II, 557      
UZB- 570 Pic Oybek (1905-1968). 1v: 125-00 25.04.05 558 416    
UZB- 571z Pic Tashkent University. 1v: 125-00 + label 25.05.05 567 418    
UZB- 572/79MS Pic Victory WWII. M/S 8v:(60,100,125,155)x2+labl 06.05.05 559-66 KB 417    
UZB- 580 Pic Qarshi - 2700. 1v: 125-00 01.08.05 568 419    
UZB- 581-89M Pic Doves. M/S of 8v +S/S; 2x(85,100,125,155)+210 15.09.05 569-76+BL37 420-21    
UZB- 590/95M Pic Toreutic Art (Tea-pots). S/S of 6v 25.10.05 BL38 (578-83) 422    
UZB- 596 Pic Mamun Academy-1000. 1v: 430 15.12.05 584 423    
    2006          
UZB- 597-603 Pic Painting. 7v: 2x200, 2x250, 2x300, 350 03.01.06 585-91 424-30    
UZB- 604-08 Pic Sportsman. 5v: 3x200, 250, 350 05.01.06 601-05 431,432-35    
UZB- 609-17 Pic Def."2005".9v:35,65,200,250,290,350,430,2500,3700 05.01.06 592-600      
UZB- 618-22M Pic Dogs. 4v + S/S; 350,540,600,780,+1150 19.05.06 616-19+BL40 445-49    
UZB- 623M Pic Football Germany 2006. S/S: 720 19.05.06 BL39 (615) 450    
UZB- 624-25 Pic WOG Torino 2006. 2v: 1540, 2155 19.05.06 613-14 436-37    
UZB- 626-32 Pic Music Instruments. 7v:200,250,290,350,410,430,580 19.05.06 606-12 438-44    
UZB- 633-40M Pic Butterflies. 7v+S/S; 45,90,200,250,300,350x2,+1010 10.08.06 628-34+BL43 455-62 6.70  
UZB- 641-45M Pic Fishes. 2 S/S: 4v:45,90,250,300; 1v:1010 10.07.06 BL41-2 (621-4) 451-52    
UZB- 646-702M Pic Independence. 57v (40 st +3 S/S of 3 +M/S of 8) 25.08.06 636-92 463-97    
UZB- 703z Pic Independence-15 (Flag,Palace). 1v: 600+label 01.11.06 698 Zf 498    
UZB- 704/07M Pic Birds. S/S of 4v: 45,250,350,350 01.11.06 BL45 (699-702) 499    
UZB- 708-09 Pic Definitives (Architecture). 2v: 55, 90 10.08.06 626-27 453-54   N/A
UZB- 710M Pic Medical Wokers. S/S: 720 17.11.06 BL46 (703) 505 1.47  
UZB- 711M Pic PCC-15 (Communication). S/S: 1010 17.11.06 BL47 (704) 506    
UZB- 712-16M Pic Roses. 4v +S/S; 45,90,250,350,+600 01.11.06 693-96 +BL44 500-504    
UZB- 717 Pic Uzbekistan-China Relations. 1v: 200 29.12.06 709 511    
UZB- 718-21 Pic Asian Sport Games 2006. 4v: 90,250,350,350 27.12.06 705-08 507-10    
    2007          
UZB- 722-23 Pic Winter Sports. 2v: 250, 350 01.03.07 710-11 514-15    
UZB- 724 Pic UNO Membership. Flag. 1v: 410 01.03.07 712 512    
UZB- 725M Pic Spring Feast. S/S: 1440 01.03.07 BL48 (713) 513    
UZB- 726-37M Pic Architecture. 4 S/S, each of 3v +label 31.05.07 714-22 KB 517-20    
UZB- 738/39 Pic Painter Abdulla Kahhar. Pair of 2v: 350, 420 31.05.07 726-27 516    
UZB- 740 Pic Q.Muhammadiy. 1v: 410 30.07.07 749 522    
UZB- 741-44 Pic Berries and Insects. 4v: 100, 250, 580, 720 30.07.07 750-53 523-26    
UZB- 745-48 Pic Jewellery. 4v: 300, 350, 670, 720 30.07.07 745-48 527-30    
UZB- 749 Pic Margilon-2000. 1v: 350 30.06.07 728 521    
UZB- 750-65MS Pic Samarkand. 2 M/S, each of 8v +label 30.07.07 729-44 KB 531-32    
UZB- 766-70M Pic Cheetas. 4v+S/S; 90,490,680,780,+1440 03.10.07 754-7 +BL49 533-37    
UZB- 771/72M Pic Tashkent Metro. S/S of 2v: 780, 540 20.11.07 BL50 (759-60) 538    
UZB- 773 Pic Constitution -15 years. 1v: 600 05.12.07 761 539    
    2008          
UZB- 774/82MS Pic Z.M.Babur-525. M/S of 9v 13.02.08 762-70 KB 540    
UZB- 783-86z Pic FINA-100. 2 strips, each of 2v+label 24.07.08 792-95 562-63    
UZB- 787-90 Pic Beijing 2008. 4v: 150, 200, 250, 310 25.06.08 784-87 554-57    
UZB- 791-94 Pic Flora. Flowers. 4v: 150, 200, 250, 310 25.06.08 788-91 558-61    
UZB- 795 Pic Scientist Y.Gulomov. 1v: 150 25.06.08 783 553    
UZB- 796/97M Pic Navoiy Metallurgical Plant-50. S/S: 930, 1250 22.10.08 BL51 (796-7) 564    
UZB- 798-99 Pic M.Shayxzoda, M.Ismoiliy. 2v: 620, 750 05.11.08 798-99 565-66    
UZB- 800 Pic Definitive. Architecture. 1v: 30-00 15.07.08 771- 543 0.14  
UZB- 801 Pic Definitive. Architecture. 1v: 45-00 01.03.08 -772- 541-    
UZB- 802-08 Pic Defin. Architecture. 7v: 75,85,90,150,160,310,350 01.04.08 -743,4,5,7,8,81-2 544-..-52    
UZB- 809-11 Pic Defin. Architecture. 3v: 100, 200, 250 01.04.08 -776,79,80- 546,49,50    
UZB- 812/15z Pic Costumes. Strip of 4v: 310,350,750,1250+label 25.12.08 800-03 Zf 567    
    2009          
UZB- 816 Pic Louis Braille-200. 1v: 620 02.02.09 804 568    
UZB- 817/18z Pic Year of Astronomy. Strip of 2v: 750, 350 + label 22.03.09 805-06 569    
UZB- 819/22 Pic Water Birds. Strip of 4v: 310,350,620,750 08.04.09 807-10 570    
UZB- 823-28 Pic Children Pictures. 6v x 200.oo 01.06.09 811-16 571-76    
UZB- 829-30 Pic Sport Games Singapore 2009. 2v: 450, 750 01.07.09 817-18 577-78    
UZB- 831/38MS Pic Tashkent 2200th Ann. M/S of 8v 17.08.09 819-26 KB 579    
UZB- 839-41M Pic Silk Road. 2v + S/S; 350,750,1250 09.10.09 827-28+BL52 580-82    
UZB- 842-43 Pic Definitives (Architecture). 2v: 450, 600 01.12.09 830-31 583-84    
UZB- 844-46 Pic Circus, Horsewomen. 3v: 450,600,1200 28.12.09 832-34 585-87    
UZB- 847-50z Pic Applied Arts (Suzanne). 4v:450,600,1000,1200+labl 28.12.09 835-38 588ab-589ab    
    2010          
UZB- 851-52 Pic Flowers. 2v: 450, 1200 26.01.10 839-40 590-91    
UZB- 853-56M Pic Tashkent Zoo. 3v + S/S; 450,800,1000,+1650 12.02.10 841-43+BL53      
UZB- 857-61 Pic Definitives (Architecture). 5v: 25,100,110,125,200 07.04.10 847-51   0.98  
UZB- 862/63z Pic Qashqadariyo Province. Strip of 2v:800,1200 +label 07.04.10 845-46      
UZB- 864-68M Pic Birds. 4v+S/S, 400,800,1000,1200,+1900 15.04.10 852-55+BL54      
UZB- 869/72M Pic Victory Day-65th Ann. S/S of 4v:400,800,1000,1200 09.05.10 BL55 (895-98)      
UZB- 873-910 Pic Asian Development Bank. 38v +19 labels 15.04.10 857-94      
UZB- 911 Pic Youth Olympic Games Singapore 2010. 1v: 800 12.07.10 899      
UZB- 912 Pic Gasmain Uzbekistan-China. 1v: 250 15.07.10 900   0.60  
UZB- 913/16M Pic Golden Heritage. S/S of 4v:400,800,1000,1200 27.08.10 BL56 (901-04)      
UZB- 917-22M Pic Tulips. 4v + S/S; 400,800,1000,1200+1000/1900 27.09.10 905-08+BL57      
UZB- 923-27M Pic Aquarium Fishes.3v+S/S; 800,1000,1200;1000/1200 09.10.10 911-13+BL58      
UZB- 928 Pic Asian Games 2010 (Boxing). 1v: 800 25.10.10 916      
UZB- 929 Pic Protect Polar Regions. 1v: 900 25.10.10 917      
UZB- 930 Pic Actor Saib Khodzhaev. 1v: 900 30.12.10 920 642    
UZB- 931/32z Pic Andijan Province. Strip of 2v: 900, 1200 +label 30.12.10 918-19      
    2011          
UZB- 933-34 Pic Asian Winter Games 2011. 2v: 800, 900 05.01.11 921-22      
UZB- 935-40M Pic Flowers 2011. 4v+S/S; 800,900,1000,1200+1000/1900 31.03.11 923-26      
UZB- 941/44M Pic Golden Heritage (Woodcarving). S/S of 4v 12.04.11 BL59 (929-32)      
UZB- 945-48 Pic Birds on Children Pictures. 4v x 500 01.06.11 933-36      
UZB- 949-00 Pic Independence -20y. 52v (26 pairs with labels) 28.08.11 937-88      
UZB-1001 Pic Independence -20y. 1v: 15000 -gold, + certificate 28.08.11 989 VP      
UZB-1002M Pic RCC-20 (Regional Communications). S/S: 2000 01.11.11 BL61 (990)      
UZB-1003 Pic Struggle Against AIDS. 1v: 900 16.12.11 991      
    2012          
UZB-1004/11MS Pic Army of Uzbekistan. M/S of 8+label 03.01.12 992-99 KB      
UZB-1011X Pic Definitive. Monument. 1v: 100 05.04.12 1000      
UZB-1012-17 Pic Defin. Monuments. 6v: 150,170,250,300,450,600 05.04.12 1000-06      
UZB-1018-23M Pic Flora. 4v+S/S of 2v; 800,900,1000,1200+1000/1900 05.06.12 1007-10+BL62      
UZB-1024-27 Pic Paintings. 4v: 800,900,1000,1200 05.06.12 1013-16      
UZB-1028/29z Pic Surkhandarya Region. Strip of 2v: 900,1200 +label 20.06.12 1017-18      
UZB-1030 Pic WOG London 2012 (Bicycles). 1v: 800 27.07.12 1019      
UZB-1031-35M Pic Fauna of Uzbekistan. 4v+S/S 27.08.12 1020-3+BL63      
UZB-1036/44MS Pic Horses. M/S of 9v 06.10.12 1025-33 KB      
UZB-1045/52MS Pic Uzbek Football. M/S of 8v + label 10.10.12 1034-41 KB      
UZB-1053 Pic WOG London 2012 (Rowing). 1v: 900 25.10.12 1042      
UZB-1054-56 Pic Defin. Monuments. 3v: 50, 200, 350 09.11.12 1043-45      
UZB-1057-60M Pic Tashkent Zoo. 3v+S/S; 400,800,1000,+1200 28.12.12 1046-9+BL64      
UZB-1061-66M Pic Chatkal Biospheric Reserve. 4v+S/S of 2v 28.12.12 1050-3+BL65      
    2013          
UZB-1067-69M Pic Great Silk Way. 2v+S/S; 1400, 1500, 3200 05.06.13 1056-57+BL66      
UZB-1070-72 Pic Definitives 2013. Monuments. 3v: 110, 400, 1500 05.06.13 1059-61      
UZB-1073-74 Pic Flora. Rare Plants. 2v: 1400, 1500 17.06.13 1062-63      
UZB-1075-76 Pic Sports. 2v: 1500, 1500 17.06.13 1064-65   2.89  
UZB-1077/80M Pic Women's Adorments. S/S of 4v: 1400x2, 1500x2 25.09.13 BL67 (1066-9)   5.60  
    2014          
UZB-1081/82z Pic Karakalpakstan Republic. Strip of 2v:1500,2000+lab 31.01.14 1070-71      
UZB-1083 Pic WOG Sochi 2014. 1v: 1200 31.01.14 1072      
UZB-1084-86M Pic Flowers. 2v +S/S: 1300,1500; +3200 10.04.14 1073-74+BL68      
UZB-1087 Pic Definitive 2014. Al-Xorazmiy. 1v: 1000 10.04.14 1076      
UZB-1088-90M Pic Birds, Saiga. 2v +S/S: 1000,1300; +3200 30.05.14 1077-78+BL69      
UZB-1090M*   Fauna. Saiga. S/S: 3200 30.05.14 BL 69   2.20  
UZB-1091-93 Pic Children Pictures. 3v x1200 30.05.14 1080-82      
UZB-1094 Pic XVII Asian Games. Incheon. 1v: 1200 16.07.14 1083      
UZB-1095-96 Pic Paintings. 2v: 1500, 2100 16.10.14 1084-85      
UZB-1097-01 Pic Overprint on stamps 1992. 5v:300,300,300,500,1900 03.11.14 1086-90      
UZB-1102-03 Pic Definitives. Monuments. 2v: 290, 500 10.11.14 1091-92      
    2015          
UZB-1104/05z Pic Namangan Region. Strip of 2v: 1000,1200+label 22.01.15 1093-94      
UZB-1106-09M Pic Tashkent Zoo. 3v+S/S: 1000,1200,2100,+2500 22.01.15 1095-97+BL70      
UZB-1110/13M Pic Handicraft. Ceramics. S/S of 4v: 2x1400, 2x1500 15.04.15 BL71 (1099-02      
UZB-1114/15z Pic Victory in WW II. Strip of 2v: 1000,1200 +label 15.04.15 1103-04      
UZB-1116 Pic Ovpt 2014 on Timur Monument '1994. 1v: 300 15.04.15 1105      
UZB-1117-21M Pic Ovpt 2014 on Ulugh Beg'1994. 4v+S/S: 3x1000,2x1900 15.04.15 1106-9+BL72      
UZB-1122-29M Pic Ovpt 2014 on Fauna'1993. 7v+S/S: 2x200,5x500,3900 15.06.15 1111-7+BL73      
UZB-1130-36M Pic Ovpt 2014 on Flowers'1993. 6v+S/S: 6x400,2x600+1000 15.06.15 1119-24+B74      
UZB-1137-39M Pic Flora. 2v + S/S; 1300, 1500, +3200 21.08.15 1126-27+B75      
UZB-1140-41 Pic Sport. 2v: 1200, 1500 21.08.15 1129-30      
UZB-1142-43 Pic Fruits. 2v: 1500, 1800 09.10.15 1131-32      
UZB-1144/45z Pic Djizak Region. Strip of 2v: 1500, 1500 +label 14.12.15 1133-34      
    2016          
UZB-1146M Pic The Aral Sea's Disappearance. S/S: 2200 05.01.16 BL76 (1135)      
UZB-1147-51M Pic Fauna. Gissar Res. 4v+S/S; 1000,1200,1500,1800,2500 22.01.16 1136-39+BL77      
UZB-1152M Pic ITU- 150th Ann. S/S: 2500 22.01.16 BL78 (1141)      
UZB-1153-55M Pic Great Silk Way. 2v+S/S; 1500,1700,+3200 23.05.16 1142-43+BL79      
UZB-1156-58M Pic Flora of Uzbekistan. 2v+ S/S; 1300,1500,+2500 23.05.16 1145-46+BL80      
UZB-1159-61M Pic Fauna of Uzbekistan. 2v+ S/S; 1500,1900,+2100 23.05.16 1148-49+BL81      
UZB-1161M*   Fauna of Uzbekistan. Birds. S/S: 2100 23.05.16 BL 81   2.00  
UZB-1162-63 Pic SO Games Rio de Janeiro 2016. 2v: 1900, 2100 23.05.16 1151-52      
UZB-1164 Pic Definitive. Berdaq. 1v: 700 23.05.16 1153      
UZB-1165/72MS Pic Independence-25. M/S of 8v:(1200,15..,21..,25..)x2 31.08.16 1154-61 KB      
UZB-1173/76M Pic National Costumes. S/S of 4v:1900,2100,2500,2500 30.12.16 BL82 (1162-65)      
UZB-1177-80M Pic Tashkent Zoo. 3v+S/S. 1700,1900,2100,+2500 30.12.16 1166-68+BL83   5.80  
    2017          
UZB-1181/82z Pic Syrdaryo Region. Strip of 2v: 1300, 1500+label 28.02.17 1170-71      
UZB-1183-91 Pic Defin. Birds. 9v:100,200,250,300,350,400,500,700 30.03.17 1172-80      
UZB-1192/94 Pic Navoi Theatre. Strip of 3v: 1000,1800,2200 12.05.17 1181-83      
UZB-1195-97M Pic Flora 2017. 2v + S/S; 1300, 1900, +2400 12.05.17 1184-85+BL84      
UZB-1198/99z Pic Champions  Rio 2016. Strip of 2v:1800,1900+label 09.06.17 1187-88      
UZB-1200-01 Pic Fruits: Figs, Peach. 2v: 1300, 1600 09.06.17 1189-90      
UZB-1202-06 Pic Definitives. Birds. 5v: 50, 150, 450, 550, 900 21.07.17        
UZB-1207/15MS Pic First President. M/S of 9v: 1000,1300,..,3200 05.09.17     22.80  
UZB-1216M Pic Fountains. S/S: 2700 05.10.17     1.40  
UZB-1217M Pic Metro. S/S: 4000 05.10.17     1.93  
UZB-1218M Pic Constitution of Uzbekistan. S/S: 4000 04.12.17        
    2018          
UZB-1219-20 Pic Uzbek Cuisine. 2v: 1800, 1900 16.01.18     1.54  
UZB-1221-98z Pic Heritage of I.Karimov. MS of 14v +32 strips of 2v 30.01.18        
UZB-1299-03 Pic Birds 2018. 5v: 1000, 2500, 2800, 3500, 15800 22.02.18        
UZB-1304-05 Pic Birds 2018. 2v: 650, 1300 28.03.18        
UZB-1306-09 Pic Birds 2018. 4v: 800, 2600, 4550, 7800 10.04.18        
UZB-1310 Pic Birds 2018. 1v: 1800 ??.08.18        
UZB-1311 Pic Membership in UNESCO - 25y. 1v: 5800 ??.08.18        
UZB-1312/13z Pic Tashkent Region. Strip of 2v: 2700,2800+label ??.08.18        
UZB-1314/21MS Pic Fauna-Flora. MS of 8v: 900,1000,1800,.., 3700 ??.08.18        
UZB-1322-23 Pic Sport: Wrestling, Football. 2v: 2700, 2800 ??.08.18        
UZB-1324/32MS Pic Railway Stations. M/S of 9v 17.08.18        
UZB-1333 Pic Dipl. Relations-25 (J/w Belarus). 1v: 3700 23.11.18        
UZB-1333Sz Pic Dipl. Relations (J/w Belarus). Sheetlet of 6+label 23.11.18        
UZB-1334-38M Pic Fauna. 4v+S/S; 900,1100,2700,2800,+3400 23.11.18        
UZB-1339-41M Pic Painting. 2v + S/S; 1100,2800,+3200 20.12.18        
 

2019

         
UZB-1342/45M Pic Flowers. S/S of 4v: 900,1000,2700,2800 24.01.19        
UZB-1346M Pic Tashkent Metro. S/S: 4200 01.02.19        
UZB-1347-49M Pic Uzbek Cinema. 2v+S/S; 3200,3500,+6200 01.02.19        
UZB-1350-51z Pic Architecture. Mausoleums. 2v: 4000,4200 +labels 01.02.19        
UZB-1352 Pic Definitive 2019. Bird. 1v: 1510 -blue 01.02.19        
UZB-1353/56M Pic Gastronomy. S/S of 4v: 2x3600, 2x1800 07.06.19        
UZB-1357-58 Pic Football,  Athletics. 2v x 3600 07.06.19        
UZB-1359/60z Pic Navoiy Region. Strip of 2v x 3600 + label 07.06.19        
UZB-1361-65M Pic Tashkent Zoo. 4v+ S/S; 3600, 2x3700, 6500,+7200 21.06.19        
UZB-1366/68M Pic Flora. Fruits. S/S of 3v: 1800, 3200, 3600 11.07.19        
UZB-1369/72M Pic Minerals. S/S of 4v: 1800,3700,6500,10700 11.07.19        
UZB-1373-75M Pic Great Silk Way. 2v+S/S; 3600, 3700,+6500 23.08.19        
UZB-1376-79 Pic Fauna of Uzbekistan. 4v: 3200x2, 3700, 6500 27.08.19        
UZB-1380-95MS Pic Handicrafters Festival. 2 M/S, each of 8v + label 05.09.19        
UZB-1396/00z Pic Tale of Zumrad and Qimmat. Strip of 5v+label 23.09.19        
UZB-1401M Pic Mahatma Gandhi - 150. S/S: 6200 02.10.19     2.30  
UZB-1402M Pic State Archives 1919-2019. S/S: 6500 21.10.19        
UZB-1403/08M Pic Fauna. Kyzylkum Rezerve. S/S of 6v 10.12.19        
UZB-1409/12M Pic Mushrooms. S/S of 4v: 3200,3400,3500,5800 10.12.19        
UZB-1413M Pic Queen Tomyris on the Horse. S/S: 9200 20.12.19        
 

2020

         
UZB-1414M Pic State Puppet Theater.'2019'. S/S: 15800 15.01.20     5.10  
UZB-1415M Pic State Musical Theater.'2019'. S/S: 15800 25.01.20        
UZB-1416 Pic Definitive 2020. Bird. 1v: 1600 05.02.20        
UZB-1417 Pic Definitive 2020. Bird. 1v: 3200 ??.02.20        
UZB-1418/19z Pic Tashkent Old and New. Strip of 2v: 5300,9200+label ??.02.20        
UZB-1420M Pic Novruz 2020. S/S: 11200 20.03.20        
UZB-1421/23z Pic Uzbekistan Minerals. 3v: 1900,3100,6400 +label 30.03.20        
UZB-1424M Pic Victory in WW II - 75. S/S: 7300 ??.05.20        
UZB-1425M Pic National Library - 150. S/S: 15800 ??.05.20        
UZB-1426 Pic Uzbekistan Flora. Poppies. 1v: 5300 17.07.20        
UZB-1426Sz Pic Uzbekistan Flora. Poppies. Sheetlet of 3+label 17.07.20        
UZB-1427/30M Pic Children Drawings. Four Seasons. S/S of 4v 17.07.20     16.50  
UZB-1431/32z Pic Fergana Region. Strip of 2v: 3200, 3500+label ??.09.20     2.02  
UZB-1433z Pic Bukhara. 1v: 7300+label ??.11.20        
UZB-1434 Pic United nations - 75th Ann. 1v: 7300 ??.12.20        
UZB-1435 Pic Scientist Abu Rayhan Al-Biruni. 1v: 9200 ??.12.20        
UZB-1436M Pic Fountain in Navoiy. S/S: 6500 ??.12.20        
 

2021

         
UZB-1437-38 Pic Traditional Cuisine. "2020". 2v: 6200, 9200 12.01.21        
UZB-1439M Pic Folk Rock Band "Yalla". S/S: 8800 ??.01.21        
UZB-1440M Pic Poet Alisher Nava'i. S/S: 13600 ??.02.21        
UZB-1441-42 Pic Birds. 2v: 1900, 3800 ??.04.21        
UZB-1443M Pic Internet Domain Name  .UZ  - 25 years. S/S: 13600 ??.06.21        
UZB-1444M Pic Poet Abdula Aripov - 80th Ann.. S/S: 13600 ??.06.21        
UZB-1445/48M Pic Flowers. S/S of 4v: 3800,5900,7600,11500 ??.06.21        
               
Please look to:     YEAR SETS        USED STAMPS       COLLECTIONS LIST