Privatumo politika

 

1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB NEOFILA ir kliento (pirkėjo) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

 

2. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

 

3. Atsiųsdami savo asmens duomenis, sutinkate, kad UAB NEOFILA juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

 

4.  UAB NEOFILA vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

  4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

  4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

  4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai duomenų subjektas atsiunčia savo duomenis elektroniniu paštu.

  4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

  4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

  4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

  4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

 

5. Naudotis UAB NEOFILA paslaugomis gali:

  5.1. Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

  5.2. Juridiniai asmenys;

 

6. Informuojame, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) niekada neįrašome jokios informacijos ar slapukų, angl. "cookies".

 

7. UAB NEOFILA gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Jūsų duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  7.1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

  7.2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

  7.3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

  7.4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

 

8. Darant užsakymus Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

 

9. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis UAB NEOFILA įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

10. UAB NEOFILA niekada neperduoda informacijos trečiosioms šalims, bet gali perduoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

11. Jūs, atsiuntęs savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti ištaisyti ar sunaikinti savo asmens duomenis. 

 

12. UAB NEOFILA, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Galima kreiptis el. paštu stamps@neofila.com  arba paštu: P.D. 107, LT-50006, Kaunas-9.

 

Privacy policy

1. This Privacy Policy governs the principles and procedures for collecting, processing and storing personal data of UAB NEOFILA and the client (buyer).

2. The collection, processing and storage of personal data is governed by this Privacy Policy, the Law on the Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania and other legal acts.

3. By posting your personal data, you agree that NEOFILA will manage and maintain them in accordance with the purposes, means and procedures of this Privacy Policy and the legal acts.

4. UAB NEOFILA follows the following basic principles of processing personal data:
  4.1. Personal data is collected for defined and legitimate purposes.
  4.2. Personal data is processed accurately and fairly.
  4.3. Personal data is processed legally, i.e. y only in cases where the data subject sends his data by e-mail.
  4.4. Personal information is constantly updated.
  4.5. Personal data is stored for no longer than what the data processing goals require.
  4.6. Personal data is processed only by employees who have been granted such a right.
  4.7. All information about processed personal data is confidential.

5. To use the services of NEOFILA UAB can:
  5.1. All agents are natural persons not less than 18 years of age;
  5.2. Legal entities;

6. We inform you that you will never record any information or cookies on your computer (device). cookies

7. NEOFILA Ltd. respects the right of every customer to privacy. Your data (name, address, telephone number, e-mail address and other information) are collected and processed for the following purposes:
  7.1. Treat Your Goods Orders;
  7.2. Issue financial documents (for example, invoices);
  7.3. To solve problems related to delivery or delivery of goods;
  7.4. Perform other contractual obligations;

8. When making orders, you must provide complete and correct personal data.

9. When managing and storing your personal data, UAB NEOFILA implements organizational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, and any other unlawful handling.

10. NEOFILA UAB never transfers information to third parties, but may transfer it in accordance with the laws of the Republic of Lithuania.

11. You, having sent your personal data, have the right to request the correction or destruction of your personal data.

12. Upon receipt of your personal data processing request, UAB NEOFILA will respond to you within 30 calendar days of your request. You can apply by email: stamps@neofila.com or by post:  P.O.Box 107, LT-50006, Kaunas-9, LITHUANIA